Tue 6 Nov

fse-2018-Keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Keynote I at Horizons 6-9F
fse-2018-Keynotes154148940000008:30 - 10:00
Talk
Erik MeijerFacebook

Wed 7 Nov

fse-2018-Keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Keynote II at Horizons 6-9F
fse-2018-Keynotes154157580000008:30 - 10:00
Talk
Dave LangIron Galaxy Studios LLC

Thu 8 Nov

fse-2018-Keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Keynote III at Horizons 6-9F
fse-2018-Keynotes154166220000008:30 - 10:00
Talk
Lingxiao JiangSingapore Management University, St├ęphane GlonduInria Nancy, Zhendong SuETH Zurich